கவிஞர்களை உருவாக்கி உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் உன்னதமான ஓர் அமைப்பு 


தொடர்ந்து பல வருடங்களாக களத்தில் இருக்கும் ஓர் அமைப்பு 


திருக்குறளைத் தேசிய நூலாக அறிவிக்கக் கோரி தில்லி வரை சென்று போராடிய ஓர் அமைப்பு 


தமிழ் பற்று ஊட்டும் ஓர் அமைப்பு 

 
 

Make a free website with Yola